Vypracovanie kompletnej dokumentácie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi

 Dokumentácia je dôležitou súčasťou každej spoločnosti v oblasti bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi. Základnú dokumentáciu tvorí:

 

V oblasi BOZP:

 • smernica BOZP
 • prevádkový predpis
 • zoznam vyhradených technických zariadení
 • záznam z pracovných úrazov
 • školenia zamestnancov. vedúcich zamestnancov
 • kontroná činnosť na pracoviskách
 • záznamy inšepkcie práce
 • kordinátor bezpečnosti na stavbe

 

V oblasto ochrany pred požiarmi:

 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.