Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi

 § 20
Školenie o ochrane pred požiarmi
(1) Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi je najmä
a) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,
b) výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi,
c) oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
 

§ 21
(1) Ak štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba - podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva
a) raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
b) raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.
(2) Vedomosti osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, získané školením sa overujú písomným testom bezprostredne po skončení školenia.
 

§ 22
(1) Školenie novoprijatých zamestnancov o ochrane pred požiarmi zabezpečí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vzniku zamestnaneckého pomeru.
(2) Školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov, ktorí sa preraďujú na inú prácu, na iné pracovisko alebo ktorým sa mení spôsob práce, vykoná právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ ešte pred začatím práce.
(3) Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, ako aj overovanie ich vedomostí zabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa služba poskytuje.
 

§ 23
Odborná príprava protipožiarnych hliadok
(1) Odbornú prípravu zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok tvorí teoretická časť a praktická časť.