Preventívne protipožiarne prehliadky

 Preventívne protipožiarne prehliadky
(1) Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v týchto lehotách:
a) každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
b) každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,
c) každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.
 

(2) Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola
a) organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
b) porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
c) stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
d) zariadení pre protipožiarny zásah,
e) trvalej voľnosti únikových ciest,
f) výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
g) funkčnosti požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov,
h) prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
i) označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.